شهرداری تهران

نصب و راه اندازی مخزن آب GRP شهرداری تهران