Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ارزیابی و بهسازی لرزه ای

+98-21-8897 8345  Sat-Thr: 9am - 5pm

 هدف از شناخت وضع موجود ساختمان ، گردآوری اطلاعات لازم برای مدلسازی ، تحلیل و ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان است . مراحل شناخت وضع موجود : 1- بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان ؛ 2- جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان ، 3- تعیین هدف بهسازی ؛ 4- تعیین سطح اطلاعات موردنظر و ضریب آگاهی ؛ 5- بازرسی وضعیت موجود ، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها ؛ 6- تحلیل خطر زلزله و تهیه ی طیف طراحی ؛ هدف بهسازی : تعیین هدف بهسازی شامل انتخاب سطح عملکرد موردنظر برای ساختمان تحت زلزله در سطح خطر مشخص است . بهسازی مبنا در بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله ایمنی ساکنین تامین شود ، هدف از این بهسازی ارتقای عملکرد ساختمان به حداقل مورد قبول بر اساس آیین نامه های طرح ساختمان ها در برابر زلزله است . بهسازی مطلوب در بهسازی مطلوب انتظار می رود تحت زلزله ایمنی ساکنین تامین شده و ساختمان فرو نریزد . بهسازی ویژه در بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مد نظر می گردد ، یعنی با حفظ همان سطح عملکرد ، سطح خطر بالاتری در نظر گرفته شده یا سطح عملکرد بالاتری تحت همان سطح خطر مربوط به بهسازی مطلوب منظور می شود و یا هردو حالت در نظر گرفته می شوند . بهسازی محدود در بهسازی محدود عملکرد پایین تری نسبت به بهسازی مبنا برای ساختمان در نظر گرفته می شود . یعنی با حفظ سطح خطر ، سطح عملکرد پایین تر و یا بر عکس آن و یا هردو حالت فرض می شود . در شرایطی که به دلیل محدودیت های مالی یا اجرایی بهسازی مبنا نیز امکان پذیر نباشد ، بهسازی محدود اختیار می شود . بهسازی موضعی بهسازی موضعی در واقع یک هدف نیست . در این حالت مطالعات بهسازی براساس یکی از اهداف بهسازی انجام شده ولی عملیات اجرایی به دلیل محدودیت های اجرایی یا مالی در چند مرحله انجام می شود .

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.